Algemene Voorwaarden 

Artikel 1. Draagwijdte

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke tussen GeoTracer® BVBA (België) (hierna ”GeoTracer®” genoemd) en derden (hierna “Klant” genoemd) gesloten overeenkomst, door GeoTracer® verstrekte offertes en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De Klant verwerft de goederen of diensten van GeoTracer® uitsluitend voor beroepsdoeleinden. Deze voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomsten tussen GeoTracer® en een Klant zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen GeoTracer® en die Klant, zelfs indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van deze voorwaarden is verwezen, zulks tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Enkel onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing. Zij doen de Algemene of Bijzondere voorwaarden teniet die zouden voorkomen of afgedrukt staan op iedere bestelbon of factuur van de Klant.

Artikel 2. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege GeoTracer® gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen, tenzij in de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Klant voor akkoord getekende offerte of een bevestiging van de klant door GeoTracer® is ontvangen.  

3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds schriftelijk akkoord tot stand komen.

Artikel 3. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst treedt in werking op de dag dat beide partijen de Overeenkomst hebben getekend. De Overeenkomst wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, per aansluiting aangegaan voor een minimale contractperiode van 12 maanden vanaf datum van activering van de aansluiting op de programmatuur. De Overeenkomst wordt, automatisch stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens opzegging overeenkomstig art. 3.2.

2. Ieder van de partijen is bevoegd de Overeenkomst, met inachtneming van de overeengekomen contractperiode, door middel van een aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden voor het einde van de overeengekomen contractperiode op te zeggen. 

Artikel 4. Ontbinding

1. GeoTracer® is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd; de Klant (voorlopige) opschorting van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt of haar opschorting van betaling of een gerechtelijk akkoord  heeft bekomen; de Klant haar activiteit(en) staakt en/of wordt geliquideerd; de continuïteit van de Klant niet langer gewaarborgd is; op het vermogen van de Klant of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd; een wezenlijke verandering in (de bedrijfsvoering van) de Klant plaatsvindt; de Klant op een zodanig ernstige wijze toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dat van GeoTracer® niet langer verlangd kan worden dat zij de Overeenkomst gestand doet en de Klant, ook na daartoe in gebreke gesteld te zijn, nalaat binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

2. In alle gevallen waarin een verkoopovereenkomst door GeoTracer® krachtens deze algemene voorwaarden als ontbonden wordt beschouwd, heeft de ontbinding plaats op de dag van verzending van een aangetekend schrijven door GeoTracer® aan de Klant. In alle gevallen waarin een koopovereenkomst door GeoTracer® krachtens deze algemene voorwaarden als ontbonden, ten laste van de Klant, wordt beschouwd, is GeoTracer® niet verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, geleden door de Klant of derden.

Artikel 5. Levertijd

1. Alle door GeoTracer® genoemde (lever)tijden zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan GeoTracer® bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (lever)tijd brengt GeoTracer® niet in verzuim. 

Artikel 6. Prijzen

1. Alle verkopen worden tegen de op de datum van de aanbieding geldende tariefprijzen gedaan. Indien aan een Klant kortingen worden toegestaan, gelden die uitsluitend voor de individuele bestellingen waarvoor ze toegestaan worden. Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlenging ervan, in hoofde van de klant, een recht op gelijkaardige kortingen op latere bestellingen. 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

1. De facturen zijn steeds betaalbaar op de zetel van de BVBA, netto, zonder korting binnen de 30 dagen na de factuurdatum..

2. De Klant dient eventuele bezwaren tegen de factuur van GeoTracer® binnen de 8 (acht) dagen na factuurdatum aan GeoTracer® schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt in te hebben gestemd met de  factuur.

3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogt met een conventionele intrest van 8% ’s jaars en een conventioneel schadebeding van 12% met een minimum van 150 € en een maximum van 2.500 €., zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

4. Zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de Klant jegens GeoTracer® van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe en ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen die de verkoper op de koper heeft onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of opschorting van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere werken zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij GeoTracer® of diens licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Voor zover GeoTracer® bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan GeoTracer® op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met GeoTracer® of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met GeoTracer®.  

2. GeoTracer® is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan GeoTracer®, daaronder begrepen de door GeoTracer® meegeleverde of bij de Klant aanwezige pakketsoftware, software-componenten of run time-faciliteiten van derden.  

3. Indien de aansprakelijkheid van GeoTracer® voor schade van de Klant al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van GeoTracer® voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, schade wegens gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

4. De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan GeoTracer® van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering in de uitvoering van de overeenkomst en de Klant vrijwaart GeoTracer® tegen elke actie of vordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.  

5. GeoTracer® aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door de Klant of door derden is gewijzigd of aangevuld.

6. GeoTracer® aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het disfunctioneren van apparatuur of programmatuur ter zake van het accepteren, verwerken, opslaan of presenteren van datums na 17 oktober 1992, indien en voor zover een desbetreffende garantie uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst.

Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van GeoTracer® onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid en billijkheid niet van GeoTracer® kan worden gevergd. In het bijzonder gelden als overmacht onder meer: niet-levering of niet-juiste of niettijdige levering aan GeoTracer® door haar toeleveranciers, stakingen, weersomstandigheden en ziekte, intrekken of weigeren van de benodigde vergunningen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het feit dat GeoTracer® (een deel van) haar activiteiten staakt en/of liquideert, de continuïteit van GeoTracer® niet langer gewaarborgd is en/of een wezenlijke verandering in (de bedrijfsvoering) van GeoTracer® plaatsvindt. In geval van overmacht zal de uitvoering van de Overeenkomst voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort. Bij gedeeltelijke nakoming door GeoTracer® zal de Klant een evenredig gedeelte van de prijs verschuldigd zijn. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als GeoTracer® als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Indien een opschorting als hiervoor bedoeld meer dan één maand heeft geduurd of indien naar het oordeel van beide partijen reeds bij voorbaat vast staat dat deze meer dan één maand zal duren, kan ieder der partijen de Overeenkomst voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt per aangetekende brief met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder dat de wederpartij daarbij tot enige vergoeding is gehouden. 

Artikel 11. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GeoTracer® en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.  

2. Op de Overeenkomst, en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbank van Koophandel te Gent is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst evenals de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Artikel 12. Telecommunicatie

1. Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is de Klant verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. GeoTracer® is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten. 2. Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal GeoTracer® de Klant toegangs- of identificatiecodes toewijzen. De Klant zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.

Artikel 13. Beveiliging en privacy

1. Klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Verwerking Persoonsgegevens (W. 8/12/1992) gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. De Klant zal GeoTracer® alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. GeoTracer® zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

2. De Klant vrijwaart GeoTracer® voor alle aanspraken van derden die jegens GeoTracer® mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Verwerking Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

3. De Klant dient GeoTracer® eveneens te vrijwaren voor iedere vordering voortvloeiende uit een geschil tussen de aangestelden van de Klant en de Klant zelf aangaande het gebruik van de goederen of diensten door GeoTracer® ter beschikking gesteld.

4. De Klant verbindt er zich tevens toe alle nodige maatregelen te zullen nemen om de Belgische en Europese regelgeving na te leven aangaande de privacy van zijn aangestelden in het kader van het gebruik van de goederen of diensten van GeoTracer®. In dat opzicht heeft de Klant de minimale verplichting om haar aangestelden voorafgaandelijk schriftelijk in kennis te stellen van de mogelijkheid tot lokalisering door de Klant van haar aangestelden tijdens de werkuren of de stand-by uren. Tevens dient de Klant de schriftelijke, voorafgaande en individuele toestemming te bekomen van haar aangestelden omtrent de mogelijkheid van lokalisering aan de hand van de goederen of diensten van GeoTracer®. GeoTracer® behoudt zich het recht voor het bewijs te vragen aan de Klant van de vervulling van voornoemde verplichtingen. 

Artikel 14. Garantie

1. Tenzij anders is overeengekomen, is GeoTracer® niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. De Klant zal deze resultaten na ontvangst controleren. GeoTracer® staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor GeoTracer® uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal GeoTracer® de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en de Klant de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan GeoTracer® kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan GeoTracer®, kan de Klant GeoTracer® verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval GeoTracer® de kosten daarvan in rekening zal brengen. Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan GeoTracer® redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GeoTracer® de voor de betreffende computerservice door de Klant verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Klant aansprakelijk of tot enige andere vergoeding gehouden te zijn. 

Artikel 15. Installatie

1. Indien schriftelijk overeengekomen, zal GeoTracer® de geleverde apparatuur installeren of laten installeren overeenkomstig de modaliteiten van installatie. In alle gevallen zal de Klant vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.  

2. Klant zal GeoTracer® voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van GeoTracer®.

3. Gedurende een periode van één jaar na levering zal GeoTracer® naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door GeoTracer® in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij GeoTracer® zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van GeoTracer®. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien Klant zonder toestemming van GeoTracer® wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door GeoTracer® in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen.

4. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door GeoTracer® in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

Artikel 16. Apparatuur van toeleverancier

1. Indien en voor zover GeoTracer® in de uitvoering van haar verbintenissen van de overeenkomst, apparatuur van derden aan de Klant levert, zullen, mits zulks door GeoTracer® schriftelijk aan de Klant is meegedeeld, voor wat betreft de verkoop van die apparatuur de verkoopsvoorwaarden van die derden van toepassing zijn, met uitsluiting van de  bepalingen in deze voorwaarden. De Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden en zal geacht worden de apparatuur rechtstreeks van de derde te hebben verworven zodat GeoTracer® niet gehouden is tot enige vrijwaringsplicht ten aanzien van de Klant. Deze voorwaarden liggen voor de Klant ter inzage bij GeoTracer® en GeoTracer® zal deze aan de Klant op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Klant en GeoTracer® om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

CONTACTEER ONS

Contacteer ons

Geotracer
Lange Ambachtstraat 16 A
9860 Oosterzele, België
BE 0448.296.881

Openingsuren

Maandag - Donderdag
8u30 - 17u30
Vrijdag
8u30 - 16u30
Zaterdag - Zondag
Gesloten

Volg ons op

Nieuwsbrief